Mr. Sabavath Jayaram

Assistant Professor (Junior)

Read More

Ms. Parulekar Samata Sadashiv

Assistant Professor (Junior)

Read More

Mr. CHAVAN CHETAN SANTOSH

Assistant Professor (Junior)

Read More

Mr. R DHANESH

Assistant Professor (Junior)

Read More

Ms. Prasannalakshmi pinjala

Assistant Professor (Junior)

Read More

Ms. J Olivia Merlyn

Assistant Professor (Junior)

Read More

Mr. MOHAMED ABDULLAH J

Assistant Professor (Junior)

Read More

Ms. Aadyasha Patel

Assistant Professor (Junior)

Read More